Marynarz to tylko marynarz? (2024)

Czy marynarze rzeczywiście śpiewali szanty?

Szanty morskie to tradycyjne pieśni oryginalnie stworzone i śpiewane przez żeglarzy na morzu.

(Video) BEKA KSH - JESTEM MARYNARZEM
(BEKA KSH)
Jaka jest najsłynniejsza szanta morska?

Blow the Man Down - Fisherman's Friends

Fisherman's Friends, prawdopodobnie najsłynniejsza szanta morska, jaką kiedykolwiek wyrecytowano, obejmuje „Blow the Man Down”, podobnie jak wiele innych grup o tematyce morskiej w przeszłości. Tytuł piosenki sięga starożytności i odnosi się do typu statku widocznego na morzach podczas tworzenia melodii.

(Video) Marynarz
(Andre Disco Polo)
Jakie jest pochodzenie piosenki o pijanym marynarzu?

Pierwszy opublikowany opis szałasu znajduje się w relacji z wyprawy wielorybniczej z 1839 roku z Nowego Londynu w stanie Connecticut na Ocean Spokojny. Został użyty jako przykład piosenki, która była „wykonywana z bardzo dobrym skutkiem, gdy ciągnie się razem długa kolejka mężczyzn”.

(Video) Wesoły żeglarz
(Agnieszka Matysiak-Koteras)
Jaka jest tradycyjna pieśń marynarzy?

Aszanta morska, szanta lub szantato tradycyjna pieśń ludowa śpiewana przez marynarzy lub pracowników na statkach, gdy pozostają oni pochłonięci swoimi codziennymi obowiązkami.

(Video) Chciałem być - Krzysztof Krawczyk
(79wiosna)
Kto napisał pierwszą szantę morską?

Pojawiło się jedno z najwcześniej opublikowanych zastosowań tego terminu dla takiej piosenkiGE Clark'sSiedem lat życia marynarza, 1867.

(Video) O Marynarzu, Marynarzu | Piosenki dla dzieci mix - HeyKids
(HeyKids - Piosenki Dla Dzieci)
Kto zbudował pierwszą szantę morską?

przez Bena Johnsona. Początki tradycyjnej żeglarskiej szanty morskiej zaginęły w środku czasu. Szanty, które można prześledzić co najmniej od połowy XV wieku, wywodzą się z czasów starych kupieckich „wysokich” żaglowców.

(Video) Było morze w morzu kołek a na kołku Piosenki dla dzieci bajubaju.tv dziecięce przeboje
(bajubajuTV)
Jakie jest najstarsze nagranie szanty morskiej?

„A-Roving” lub „The Amsterdam Maid” jest prawdopodobnie najstarszą z wielkich szant kabestanowych, sięgającą co najmniej do 1630 roku I<.

(Video) Eugeniusz Bodo - Wesoły marynarz
(MTJ Wytwórnia Muzyczna)
Czym była szanta morska w Piratach z Karaibów?

Podnieś kolory, czasem zapisywana jako Hoist the Colours, była szantą morską znaną wszystkim piratom Siedmiu Mórz. Piosenka nawiązywała do akcji podnoszenia pirackiej flagi, choć była używana głównie jako wezwanie do broni dla członków Dworu Braci.

(Video) Eugeniusz Bodo - Wesoły marynarz (1934)
(Fodra Ruda)
Jaka jest najsłynniejsza irlandzka szanta?

Zostaw ją JohnnyLeave Her to jedna z najbardziej znanych szant morskich, często śpiewana w kręgach tradycyjnej muzyki irlandzkiej. Pierwotnie służył jako kabestan, fał i szanta pompowa, w zależności od formatu, w jakim był śpiewany.

(Video) Popeye - Parles Vous Woo [PL]
(ziomekrol2)
Czy Royal Navy śpiewała szanty?

Zaczęło się jako ballada w Królewskiej Marynarce Wojennej i dotarło do statków handlowych. Wykorzystywana była jako szanta kabestanowa, wykorzystywana do czynności „falujących”. Teksty w zwrotkach śledzą podróż do domu, z różnymi punktami orientacyjnymi wymienionymi w całej szancie: Plymouth, Portland i Dover, by wymienić tylko kilka.

(Video) ICH TROJE - PIĘKNY MARYNARZ | Siedem Grzechów Głównych
(Michał Wiśniewski)

Kto śpiewał szanty morskie w czarnej fladze?

Ta „załoga” składa się z czterech klasycznie wyszkolonych śpiewaków:Nilsa Browna, Seana Daghera, Michiela Schreya i Claytona Kennedy'ego. Kwartet śpiewał wiele ujęć, aby uchwycić atmosferę robotników śpiewających na statku.

(Video) TEABE x FOUX - Marynarz / / 2013
(viva varsovia)
Kto jest głębokim głosem w szantach morskich?

PiosenkarzŁukasza Tayloragłos jest natychmiast rozpoznawalny dla każdego, kto spędził trochę czasu na TikTok. Uderzająco głęboki głos Taylora i wkład w wykonanie „The Wellerman”, szanty morskiej, w której Taylor śpiewał podstawę do wirusowego wideo, przyniosły mu ponad 2,1 obserwujących na TikTok.

Marynarz to tylko marynarz? (2024)
Dlaczego wszyscy śpiewają szanty morskie?

Wniosek, do którego doszła większość ludzi, jest takiszanty morskie są wytchnieniem. Że w czasach, gdy ludzie muszą być daleko od siebie, łączenie się w piosence – nawet przez TikTok – wydaje się chwilą bycia razem lub społecznie oddalonym karaoke. (Boże, tęsknię za karaoke.)

References

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 24/02/2024

Views: 5587

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.